Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:154
E-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима

О предмету

Студијски програм: Механизација у рударству (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима

Предавачи: проф. др Драган Игњатовић, мастер Стеван Ђенадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Детаљно упознавање са конструкцијом, применом, прорачуном, избором и одржавањем машина и уређаја за транспорт на површинским коповима

Исход предмета: Стицање неопходног теоријског и активног практичног знања, са становишта конструисања и одржавања.

Садржај предмета:


Теоријска настава:
Упознавање са курсом, начин, предавања и полагања испита, Подела машина и уређаја за транспорт на површинским коповима, опште о транспорту на ПК, Предуслови за примену и избор транспортних средстава. Основни принципи пројектовања транспорта на ПК, Општа питања прорачуна транспортних машина. Железнички транспорт на ПК – област примене и шеме железничког транспорта, Железничке пруге (доњи и горњи строј пруге). Железнички транспорт на ПК – руднички вагони – основни параметри вагона, типови вагона и конструктивне шеме, основна конструкција вагона (транспортни уређај, ослонци, носећи рам, систем за кочење, системи за спајање и др). Железнички транспорт на ПК – локомотиве – опште о локомотивама, класификација, основни типови и параметри локомотива, погонски мотори , системи за пренос снаге, системи за кочење. Железнички транспорт на ПК – електро локомотиве – механичка опрема, електро опрема (врсте електричних вучних мотора, карактеристике, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Железнички транспорт на ПК – моторне локомотиве – механичка опрема, погонски мотори, пренос снаге, помоћна опрема, вучна сила, кочиона сила. Основни прорачун жележничког транспорта, Одржавање локомотива . Камионски транспорт на ПК – област примене и шеме камионског транспорта, путеви, класификација, Врсте камиона. Камионски транспорт на ПК – Погонски мотори (конструкција мотора, цилиндри, клипови, вентили, итд), пренос снаге. Камионски транспорт на ПК – Носећи рам, уређаји за вешање, предњи мост, задњи мост, механизам за управљање, механизам за кочење, помоћни механизми, Основни прорачун камионског транспорта Одржавање камиона . Транспорт тракама на ПК, област примене и шеме транспорта са тракама, Предности и недостаци, Уређаји за утовар и претовар. Транспорт тракама на ПК – Конструкција, елементи транспортера – гумена трака, врсте, контрукција, спајање, монтажа, избор, чланци . Транспорт тракама на ПК - носећи ваљци, конструкција, прорачун, избор, бубњеви, конструкција, прорачун, избор Основни прорачун. Транспорт тракама на ПК, Погонска станица, повратна станица, погон, покретање транспортера, кочење транспортера, уређаји за чишћење, уређаји за затезање. Одржавање транспортера са траком. Остали видови транспорта на ПК, Хидраулички транспорт, Транспорт жичарама и др.
Практична настава:
Основне физичко механичке карактеристике материјала и транспорт. Одређивање основних параметара вагона и избор вагона, основни отпори. Одређивање основних параметара локомотива и избор локомотива, основни отпори. Одређивање вучне и кочионе силе. Одређивање основних и додатних отпора кретању воза, Одређивање основних параметара ауто кипера. Одређивање вучне и кочионе силе ауто-кипера. Одређивање основних и додатних отпора кретању ауто кипера, Прорачун покретања транспортера у функцији примењеног система. Прорачун и избор уређаја за затезање, кочење и чишћење. Прорачун и избор гумене траке, Спајање гумене траке. Прорачун и избор бубњева. Прорачун и избор носећих ваљака. Комплексни прорачин транспортера са гуменом траком. Прорачун елемената хидрауличког транспорта

Литература:

  1. Момчило Симоновић «Средства железничког и аутомобилског транспорта на површинским откопима» Грађевинска књига Београд 1972
  2. Момчило Симоновић «Транспортне траке на површинским коповима», Београд 1966
  3. Ранко Боровић «Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима» Београд 2003
  4. Ранко Боровић «Транспорт тракастим транспортерима» РГФ Београд 1997
  5. Ранко Боровић «Камионски транспорт на површинским коповима» РГФ, Београд 1995
  6. Ishwar Mulani «Enginering Scinese And Application Desing For Belt Conveyors» 2001
  7. Драган Игњатовић Скрипа из предмета «Машине и урежаји за површинску експлоатацију и транспорт»
  8. Драган Игњатовић !Збирка задатака из предмета «Машине и уређаји за површинску експлоатацију и транспорт»

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе (израда задатака)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
60

Додатни услови оцењивања: