Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен - са аспекта различитих геолошких дисциплина, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе. 2. Конструкције терена. 3. Планирање - задаци, принципи и методе планирања. 4. Планирање геолошких истраживања - просторно и урбанистичко планирање, грађевинско пројектовање. 5. Сврха израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања. 6. Пројектни задатак, Пројекат инжењерскогеолошких истраживања. 7. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. 8. Општи подаци о пројекту. Подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке карте, фото скице и сл. 9. Графичка документација - израда појединих прилога. 10. Текстуални део - садржај поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања. 11. Текстуални део - садржај поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. 12. Текстуални део - садржај поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања. 13. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања - садржај извештаја. 14. Пројектовање појединих врста истражних радова (бушење, копање, истраживања у бушотини, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања) - када се примењују и који се све подаци могу да добијају њиховом применом, 15. Законска регулатива при пројектовању инжењерскогеолошких истраживања (Закон о рударству и геолошким истраживањима, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине), технички прописи и нормативи.

Практична настава
1. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. 2. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње насеља - израда графичких прилога и текстуалног дела. 3. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње подземних објеката (тунела, склоништа, гаража) - израда графичких прилога и текстуалног дела. 4. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње брана - израда графичких прилога и текстуалног дела. 5. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње мостова - израда графичких прилога и текстуалног дела. 6. Техничка контрола пројекта - израда извештаја.

Литература:

  1. 1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања (рукопис предавања)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30

Додатни услови оцењивања: -