Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Фундирање

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Механика тла

Циљ предмета: Стицање знања о типовима темеља и начину њиховог извођења. Упознавање са анализом интеракције темеља и тла у смислу носивости и слегања.

Исход предмета: Овладати неопходним геотехничким анализама за потребе фундирања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Интеракција темеља и терена. Оптерећење темеља. Подлоге за пројектовање и грађење темеља. Плитко фундирање: врсте темеља, избор дубине фундирања. Избор темељења и основе за пројектирање (геотехнички истражни радови, избор врсте плитких темеља); Начин извршења радова код плитких темеља; Гранично и дозвољено оптерећење плитких темеља. Слегање плитких темеља. Дозвољена слегања. Дубоко фундирање: врста темеља, избор дубине фундирања. Шипови: лебдећи и стојећи. Поступци извођења код дубоких темеља; Гранично и дозвољено оптерећење шипова. Анкери: врсте анкера, њихова примена и поступци извођења. Дијафрагме: примена, начин извођења; Темељи на стени.

Практична настава
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања

Литература:

  1. С. Стевановић, 1999. Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд.
  2. М. Максимовић, 2008. Механика тла, АГМ књига, Београд. 517.
  3. С. Ћорић, 2008. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд., 460.
  4. Bowles, J., 1996. Foundation analysis and design, McGrow-Hill.
  5. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта (плитко, дубоко).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -