Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 7

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са применом геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање различитих проблема у геотехници.

Исход предмета: Примена различитих метода геостатичких прорачуна напонских стања, бочних притисака, стабилности косина у геотехничком инжењерству.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Напони од допунског оптерећења по упрошћеном поступку.Напони од допунског оптерећења по теорији еластичности.Суперпозиција напона, изобаре, напони у вишеслојној средини.Моров круг, Кулон-Моров услов лома.Бочни притисци у полубесконачном тлу.Бочни притисци тла на потпорне зидове – аналитичке и графичке методе.Стабилност потпорних зидова. Гранично - дозвољено оптерећење и слегање потпорних зидовa. Анализа стабилности падина и косина: основне претпоставке, фактор сигурности, анализа са укупним и ефективним напонима.Механизми клизања. Методе анализе стабилности за равну клизну површину. Методе анализе стабилности за кружну клизну површину. Методе анализе стабилности за сложену клизну површину.Специфичности анализе стабилности у крутим испуцалим стенским масама.Повратна анализа. Прогресивни лом. Неутрална линија. Сеизмичка анализа стабилности. Тродимензионална анализа стабилности. Стабилизационе мере код падина и косина: промена геометрије косине. дренажне мере. примена потпорних конструкција, армирање тла. Тунели: напони и померања око тунелског отвора. Прорачун подземних притисака. Слегање површине терена услед грађења тунела.

Практична настава
Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
  3. М.Максимовић, П.Сантрач. Збирка задатака из основа механике тла, 2001.Грађевински факултет, Суботица
  4. N.Sivakugan&B.M.Das, 2010: Geotechnical Engineering, J.Ross Publishing
  5. Duncan & Wright, 2006: Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 25
Усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -