Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из инжењерске геологије (ГТ)

Предавачи: доц. др Милош Марјановић, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: У току слушања предмета Инжењерска геодинамика

Циљ предмета: Самосталан рад студената на терену кроз упознавање са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања

Исход предмета: Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава се обавља у склопу предмета методе инжењерскогеолошких истраживања, принципи инжењерске геологије и инжењерска геодинамика

Практична настава
Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата, - опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач), - израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена, - израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000. Упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања нестабилних подручја; Обрада података постојећих инжењерскогеолошких истраживања; Самостална израда инжењерскогеолошке карте и пресека клизишта на основу теренских записника; Израда теренског дневника и пратећих прилога. За извођење вежбања предвиђене су три показна локалитета у близини Београда-три активна клизишта: Винча (десна обала Дунава), Умка (десна обала Саве) и Карабурма-Партизански пут (десна обала Дунава); клизиште са елементима тецишта - Миријево. Картирање нестабилних косина у чврстим стенским масама-одроњавање; Картирање локалитета Летња позорница у Београду; израда развијеног пресека косине,израда попречних пресека, анализа стабилности картираних потенцијално нестабилних блокова на основу измерених структурних елемената

Литература:

  1. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Извођење практичне наставе у теренским условима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 80

Додатни услови оцењивања: -