Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положена Геоморфологија

Циљ предмета: Упознавање са савремним геодинамичким процесима, њиховим условима настанка, механизмом и динамичким карактеристикама, методама истраживања и методама санације

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално пројектовање и извођење истраживања савремених геодинамичких процеса, као и за израду Елабората о геотехничким условима санације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геодинамике, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Ендогени и егзогени савремени геодиманички процеси и њихови односи. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија, бујична ерозија – карактерстике процеса и творевине, методе истраживања и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и класификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања, методе истраживања; Методе санације. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, методе истраживања и методе санације.Одроњавање, карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, Методе истраживања; Методе санације. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, методе санације. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација.

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

Литература:

  1. Аболмасов Б. Предавања из инжењерске геодинамике 1-10., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs
  2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Инжењерска геодинамика, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  3. Schuster R.L. & Krizek R.J. (eds) Landslides: Analaysis and Control. Transportation Research Board Special Report 176. National Academy of Science USA, Washington DC.
  4. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика, Скрипта, Рударско-геолошки факултет Београд, Београд, 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 10

Додатни услови оцењивања: -