Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:119
E-mail: zoran.gligoric@rgf.bg.ac.rs

Трајно затварање рудника

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS), Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS), Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS), Рударска мерења (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Трајно затварање рудника

Предавачи: проф. др Зоран Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената модула за подземну експлоатацију сапроцедуром трајног затварања рудника

Исход предмета: Рударски инжењер-пројектант рудника са подземном експлоатацијом

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод. Основни појмови.Процес настајања рудника.Оцена стања сваког подсистема посебно. Комплетна оцена подземног производног система (ППС). Процедура трајногпрекида производње. Техно-економска могућност коришћеља неактивног ППС удруге сврхе.

Литература:

  1. Симеуновић Вељко., 1995: Пројектовање рудника са подземном експлоатацијом ISBN 86-80887-63-3
  2. Пројекти који су третирали процедуру затварања рудника

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Едукација на рачунарима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
45
Предиспитне обавезе Поена
15

Додатни услови оцењивања: