Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Принципи инжењерске геологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Принципи инжењерске геологије

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са основама инжењерске геологије и геотехнике, стицање основних знања и принципа инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално сагледавање и примену основних сазнања о терену као природној – геолошкој конструкцији као и о интеракцији геолошке средине и инжењерске делатности

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, Инжењерска геологија и геотехника 2. Основна својства и стања стенских маса и терена битна са инжењерскогеолошког гледишта, Основна својства терена као природне конструкције, Основна својства стенских маса, Зависност својстава од размере посматрања,ефекат размере; 3. Основни аспекти изучавања терена у геотехници: Терен као природна средина, као радна средина, као лежиште грађевинских материјала, као део животне средине, класификације и поделе; 5. Основни принципи геотехничких истраживања; 6. Процедура геотехничких истраживања; 7. Истражни простор у геотехници, основни појмови и дефиниције; 8. Основни принципи избора узорака и опитних места; 9. Принципи екстраполације резултата истраживања са узорака/опитних места на терен; 10. Интеракција геолошке средине и инжењерске делатности, Основни модели интеракције; 11. Основни принципи побољшања својстава стенских маса 12. Основни принципи инжењерскогеолошког зонирања и геотехничког моделирања, квазихомогене зоне и категорије

Практична настава
Практична настава-вежбања у свему прате наставни план и програм и методске јединице а одвијају се у оквиру предвиђених часова вежбања

Литература:

  1. Павловић Н., Локин П. Принципи инжењерске геологије, Скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2001.
  2. Аболмасов Б., Ђурић У. Практикум из Инжењерске геологије-Принципи инжењерске геологије, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  3. Васић М. Инжењерска геологија. С-принт, Нови Сад, 2001.
  4. Јевремовић Д. Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  5. Аболмасов Б. Предавања из принципа инжењерске геологије 1-12., Заштићена мултимедијална презентација, www.rgf.rs

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 10

Додатни услови оцењивања: -