Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Механика тла

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика тла

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод (историјски развој, задатак и предмет механике тла); Методе узимања узорака (опрема, димензије, меродавност, репрезентативност); Структура тла и минерала глина; Фазни састав; Гранулометријски састав – порометријски састав; Конзистенција (врсте и стања); Класификација и наименовање тла (USCS, AASHTO); Теренска идентификација тла; Водопропустљивост, вододрживост, капиларност; Напони и деформације и напонско-деформацијске карактеристике-Моров круг; Геостатичко напонско стање (Терцагијев принцип ефективних напона); Експериментално истраживање напонско-деформацијских карактеристика тла; Опште о деформабилним карактеристикама тла; Опште о чврстоћи смицања тла; Документација резултата испитивања.

Практична настава
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду девет задатака који прате програм предавања, а обухватају и две самосталне лабораторијске вежбе.

Литература:

  1. Максимовић, М., 2008: Механика тла, АГМ књига, стр. 585
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553
  5. Verruijt, A., 2001: Soil mechanics, Delft University of Technology, pp. 333

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања путем тестова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 35
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
OPO_DR 15

Додатни услови оцењивања: -