Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички истражни радови

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички истражни радови

Предавачи: доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о принципима и технологији извођења истражног бушења у геотехничке сврхе. Извођење геолошких, геофизичких, хидрогеолошких и геотехничких испитивања у току бушења, у бушотинама и на језгру истражних бушотина.

Исход предмета: Упознавање са значајем истражног бушења и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Кратак историјат бушења, појам истражне бушотине, елементи и принципи извођења. 2. Технички поступци бушења, гарнитуре и опрема за бушење. 3. Употреба флуида при бушењу. 4. Заглаве и хаварије при бушењу. 5. Тампонирање и цементација бушотина. 6. Испитивања у бушотинама и на језгру. 6. Примена бушења у геотехници. 7. Заштитне мере за очување околине. 8. Пројектовање истражних бушотина. 9. Плитки и дубоки истражни ископи.

Практична настава
Непосредно упознавање са опремом и технологијом бушења, инструментима и техником испитивња у бушотинама. Израда пројекта бушотине.

Литература:

  1. Р. Лапчевић: Геотехнички истражни радови, РГФ, Београд, 1999
  2. С. Торбица, Б. Лековић: Истражно бушење, РГФ, Београд, 2001
  3. К. Хрковић, М. Лазић: Усмерено бушење, РГФ
  4. М. Лазић, Истражно бушење у хидрогеологији, Београд, 1993, РГФ, Београд, 1993
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, Мултимедијална презентација предавања и вежбања, Практична настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -