Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Техничка механика

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Геотехника (III семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка механика

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са теоријом из области механике

Исход предмета: Оспособљавање студената да решавају конкретне задатке из датих области механике,

Садржај предмета:

Теоријска настава
Статика 1. О силама и везама, 2. Обртно дејство сила на тело, 3. Услови равнотеже, 4. Тежиште хомогених тела, 5. Греде, Кинематика 6. Кинематика тачке, 7. Кинематика крутог тела, Динамика 8. Динамика тачке, 9. Динамика крутог тела, 10. Динамика система

Практична настава
Задаци из горе наведених области

Литература:

  1. Техничка механика (скрипта), Иван Шестак, Инес Гроздановић

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: предавања и вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 36
Писмени испит 24
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 0
Колоквијуми 30
Семинари 0

Додатни услови оцењивања: -