Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Информатика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Из области рачунарских мрежа и интернета изучавају се врсте рачунарских мрежа и основни протоколи, настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, сигурност на интернету и језик HTML. Област информационих система (ИС) обухвата управљање информацијама, врсте, архитектуру и развој ИС, као и основе UML моделирања и GIS технологија. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и језик SQL. На крају курса биће дат преглед савремених софтверских решења за поједине области у рударству и геологији.

Практична настава
Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата. Вежбе се изводе у рачунарској учионици, интегрисане су са Мудл системом и на крају сваког часа студенти постављају решења задатака рађених на вежбама.

Литература:

  1. Материјал доступан на Мудлу у виду електронских лекција, вежби и глосара
  2. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003
  3. HTML Tutorial, http://www.w3schools.com/html/default.asp
  4. Dž.R. Levin, M.J. Levin, K. Barudi, Internet za neupućene, Mikro knjiga, 2005 или Informatika i internet, Autor: Vladimir Štambuk, Čigoja štampa, 2005
  5. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.rs/predavanja.html

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -