Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Детерминација палеострес тензора

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Детерминација палеострес тензора

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Усвајање савременог метода статистичке обраде и анализе дисјунктиних структурних облика. Упознавање математичко-статистичког поступка и геолошког смисла добијених резултата.

Исход предмета: По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да на терену прикупи податке о просторном положају и кинематици раседа, ресдених зона или зона смицања, затим о релативним временским односима интермитентних кретања по тим дисконтинуитетима, као и да те податке на адекватан начин интерпретира током кабинетских радова.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам палеостреса. Детерминација стрес тензора. Девијаторски део тензора. Директно теренско прикупљање података. Критеријуми за квалитетно и поуздано прикупљање података. Поступци индиректног прикупљања података. Статистика у структурној геологији. Стандарни методи – предности и недостаци. Андерсонов метод. Хипотеза Wallace-Bott. Метод правилних диедара (right dihedra metod). Математички основ за детерминацију стрес тензора. Претпоставке за стрес инверзију. Директан поступак. Итеративни поступак. Угао између реалних и теоријских трагова кретања. Утврђивање палеостреса и интерпретација добијених података. Примери.

Практична настава
Припрема за теренске послове. Прикупљање података. Обрада и анализа података. Упознавање са радом у специјализованим софтверим за обраду података My Fault, Tectonics FP. Анализа и интерпретација структурних података прикупљених за потребе израде докторке тезе.

Литература:

  1. Angelier, J. 1994:Fault slip analysis and palaeostress reconstruction (Ch. 4). Pergamon Press, Oxford, 53-100, UK.
  2. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  3. Ramsay Ј. G., Huber., 1986-2000: The Techniques of Modern Structural Geology, Vol 1,2&3. Academic Press Limited. London.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, прикупљању и класификација података на терену, кабинетски рад на систематизацији података, семинарски радови...

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -