Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Тектоника-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са природом и пореклом глобалних тектонских система и њиховим спечифичним структурно-формационим садржајима, еволуцијом тектонских система у ширем окружењу и утицајима глобалних тектонских процеса на развој тектонских садржаја на просторима Србије.

Исход предмета: Стицање теоријских знања о глобалним тектонским процесима и њиховим утицајима на тектонску еволуцију подручја Европе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Европска литосфера: својства и кинематски и динамички модели . Савремени тектонски процеси у окружењу. Геодинамика медитеранског подручја. Улога субдукционе динамике на регионална кретања сегмената литосфере. Субдукција и развој басенских домена. Модели континенталне колизије. Офиолити и офиолитски меланж - тектонски значај. Тектонска контрола магматогено-метаморфних процеса. Континентални рифтни системи: еволуција, структуре, тектоника. Ексхумациони процеси и њихов значај у тектонском моделовању.

Практична настава
Анализа практичних проблема који кореспондирају са темом докторске дисертације, дискусија о значају податак и инкорпорирање резултата истраживања у тектонске моделе.

Литература:

  1. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.
  2. Pluijm, B. and Marshak, S., 2004. Earth Structure: An Introduction to Structural Geology and Tectonics. WW Norton & Company.
  3. Lallemand, S. and Funiciello, F., (Editors), 2009. Subduction Zone: Geodynamics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
  4. Geer, D. G. and Stephenson, A., 2006. European Lithosphere Dynamics. Geological Society Memoir No. 32. The Geological Society London.
  5. Park, R.G., 1988. Geological Structures and Moving Plates, Blackie Academic & Professional, Glasgow.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -