Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (III семестар -DOS)

Назив предмета: Квалитативно-квантитативна геолошка анализа дигиталних снимака

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: даљинска детекција

Циљ предмета: Циљ курса је овладавање поступцима и методама дигиталне анализе сателитских снимака, поступцима анализе и интерпретације података процесираних снимака и примене у геолошким истраживањима.

Исход предмета: По завршеном курсу и добијању позитивне оцене студент ће бити оспособљен да рачунарски обради сателитске снимке и интерпретира добијене резултате.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Сензори и снимци у даљинској детекцији. Сателитски снимак. TNT-mips програм за обраду сателитских снимака. Радиометријска и геометријска грешка. Геометријска грешка - геокодирани и негеокодирани сателитски снимци. Поступци побољшања квалитета снимка. Спектрална побољшања квалитета сателитског снимка - редукција података. Поступци класификације сателитских снимака. Синтеза и интерпретација резултата. Израда специјалистичких геолошких карата на бази процесираног сателитског снимка.

Практична настава
Упознавање са програмским пакетом TNTmips. Манипулација са растерским форматима. Геореференцирање. Побољшање квалитета снимцима-enhancement. Анализа дигиталних снимака. Хиперспектрални алати. Класификација. Начини приказа резултата и апликација у ГИС-у. Студентски пројекат (семинарски рад) везан за област истраживања у докторкој тези.

Литература:

  1. Drury S., 2001: Image Interpretation in Geology. Nelson Thornes Ltd, United Kingdom.
  2. Myler C. H., Weeks A., 1993: Image Processing Algorithms. Prentice-Hall International Ldt, London.
  3. Р. Павловић, Т. Чупковић, М. Марковић, 2004: Даљинска детекција. Завод за уџбенике, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, показне вежбе, самосталне вежбе...

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -