Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Упознавање са различитим генетским типовима квартарних творевина на подручју Србије.

Исход предмета: Јасно дефинисање литолошко-палеонтолошких карактеристика сваке генетске категорије квартaрних наслага и могућност њихове корелације са околним просторима.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Палеонтолошка обележја квартарне периоде на подручју Србије. Методе истраживања квартарних творевина. Типови квартарних наслага. Утицај климатских фактора, физичко-географских услова и тектонских покрета на разноликост квартарних творевна на подручју Србије. Квартарне творевине Србије и околних простора (глацијалне, речне, еолске, пећинске...). Доња граница квартара на простору Србије и однос према старијим творевинама. Квартарне наслаге Панонске и перипанонске области. Могућности и проблеми корелације квартарних творевина на подручју панонске области и речних долинских система средишње и јужне Србије.

Литература:

  1. GALE. J. S. & HOARE G. P., 1991: Quaternary sediment.- Halsted Press, an Imprint of John Wiley & Sons, Inc. 1-323, New York, Toronto
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара – Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-270, Београд.
  3. РАКИЋ М., 1976: Генеза и стратиграфија квартарних седимената у сливу Јужне и Западне Мораве (са краћим освртом на прилике у Дакијском и Панонском басену).– Расправе Завода за геол. и геоф. истр., 18, 49–67, Београд.
  4. РАКИЋ, М., СИМОНОВИЋ, С. & СТЕЈИЋ, П. (1998): Седиментациони циклуси у плиоцену и квартару ЈИ делова Панонског басена са освртом на проблем доње границе плеистоцена. XИИИ Конгрес геолога Југославије, Регионална геологија, стратиграфија и палеонтологија 2,
  5. NENADIĆ, D., GAUDENYI, T., BOGIĆEVIĆ K. & GULAN, Z. 2011: The lower boundary of Quaternary in the area of the southeastern Srem (north Serbia).- Bulletin of the Natural History Museum, 4:23-36, Beograd.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -