Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет:722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Камен у грађевинским конструкцијама

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Камен у грађевинским конструкцијама

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о квалитету камена и каменог агрегата, о облицима и начинима примене камена у грађевинским конструкцијама, нискоградњи и високоградњи и примени камена за производњу грађевинских материјала бетона, цемента, креча, термоизолационих материјала и др.

Исход предмета: Стечена знања омогућавају потребну компетентност за област: производње и примене камена у грађевинским конструкцијама; за истраживања у области методологије испитивања квалитетa техничког и архитетктонско-грађевинског камена. Развијање специфичних компетенција за руковођење и/или учешће у апликативним истраживањима оријентисаним на проблеме примене камена у грађевинарству и архитектури.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Примена камена кроз историју; савремени облици примене камена; својства камена битна за одредбу квалитета и могућност производње различитих камених производа од агрегата до монолита; облици примене камена у грађевинарству, архитектури и различитим индустријским гранама: камен у путоградњи, хидроградњи; архитектонско-грађевински камен; камен као сировина за производњу креча и цемента, термоизолационих материјала (експандирани перлит, минерална вуна).

Практична настава
Вежбе прате класична предавања праћена аудио-визуелним методама, теренски облизак објеката, семинари-презентација и интерактивна дискусија наставне јединице.

Литература:

  1. Ненад Билбија и Весна Матовић, 2009: „Примењена петрографија – својства и примена камена“, Грађевинска књига, Београд, 418.
  2. K.R. Hoigard and M.J. Scheffler, 2007: Dimension Stone Use in Building, Construction, ASTM Stock Number: STP1499, 164p.
  3. S.Siegfried & R.Snethlage, 2011: Stone in architecture (4th edition). Springer, 545p.
  4. Smith, M. R. & Colhs, L., 2001. Aggregates: Sand, gravel and crushed rock aggregates for construction purposes. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 17; 339p.
  5. Smith, M. R. 1999. Stone: Building stone, rock fill and armourstone in constuction. Geological Society, London, Engineering Geology Special Publications, 16, 478p.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним методама, теренски облизак објеката, семинари-презентација и интерактивна дискусија.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -