Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Минералогија глина

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS), Геотехника (I семестар -DOS)

Назив предмета: Минералогија глина

Предавачи: доц. др Предраг Вулић, Маја Милошевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената са новом науком – науком о глинама, уз обједињавање различитих аспеката у којима се минерали глина данас изучавају и примењују у различитим дисциплинама.

Исход предмета: Стицање знања о основним минералошким карактеристикама минерала глина (подела, структурне особине, идентификација, квантитативно одређивање, генеза) уз посебан осврт на широку могућност примене у различитим дисциплинама и свакодневном животу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Наука о глинама, нова наука, историјски развој. Увод, дефиниција, опште карактеристике минерала глина. Минерали глина – подела, структурне и минералошке карактеристике. Идентификација и квантитативно одређивање минерала глина. Генеза минерала глина. Синтетички минерали глина и пречишћавање природних глина. Механичке карактеристике минерала глина. Кисела активација глина. Термички модификовани минерали глина. Минерали глина и порекло живота. Глине, микроорганизми и биоминерализација. Глине и индустријска примена. Глине, животна средина и здравље. Минерали глина и контрола загађености. Глине и менаџмент нуклеарног отпада. Глине и пестициди.

Практична настава
У оквиру практичне наставе студенти самостално испитују узорке глина, врше идентификацију и на основу добијених резултата доносе закључке које презентују и бране у семинарском раду.

Литература:

  1. Bergaya F., Theng B.K.G., Lagaly : Handbook of Clay Science, 1, Elsveir 2006, 1230 p.
  2. Parker A., Rae J.E.: Environmental Interactions of clays, Springer 1998, 271 p.
  3. Beutelspacher,H., Van der Marel H.W.: Atlas of Electron Microscopy of Clay Minerals and their Admixtures, Elsevier 1968.
  4. Van der Marel H.W,Beutelspacher,H.: Atlas of Infrared Spectroscopy of Clay Minerals and their Admixtures, Elsevier 1976.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, практичан рад на вежбама, израда и одбрана семинарског рада

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -