Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Обрада и тумачење сеизмичких сигнала

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент савлада поступке обраде и интерпретације сеизмометријских података и израде елабората, као и да схвати могућности и ограничења сеизмометријског поступка у циљу дефинисања средина са различитим брзинама простирања изазваних таласа.

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и интерпретацији података сеизмометријске методе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа спектра. Векторска анализа. Анализа фазе. Дистрибуција грешке. Случајни процеси. Умањивање ефеката присуства шума. Формирање дводимензионих приказа. Обрада сеизмичких података. Моделовања таласних процеса. Дводимензионално и тродимензионално моделовање. Миграција. Интерпретација резултата истраживања (сеизмичке секције).

Практична настава
Практичне и рачунске вежбе. Миграција. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -