Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Анализа аномалија гравитационог и магнетног поља

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић, проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање различитих поступака анализе аномалија гравитационог и магнетног поља, комплексне интерпретације резултата истраживања и примене у различитим областима.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за анализу и интерпретацију резултата комплексних гравиметријских и геомагнетских истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Анализа квалитета података и могућности примене различитих поступака трансформација. Анализа аномалија у условима израженог рељефа терена. Практични поступци рачунања псеудогравитационих и псеудомагнетских аномалија, локалног таласног броја и аналитичког сигнала. Процена параметара извора аномалија гравитационог и геомагнетног поља (дубина, димензије, облик, нагиб, густина, магнетска сусцептибилност и др.) применом различитих поступака анализе (инверзија, “стрипинг”, деконволуција, анализа комплексних атрибута, итд.). Комплексно моделирање гравиметријских и геомагнетских података. Поступци који се примењују код детаљних истраживања (грађевина, археологија, лежишта минералних сировина). Поступци који се примењују код истраживања лежишта нафте и гаса. Повезивање са подацима других истраживања.

Практична настава
Примена различитих поступака анализе аномалија гравитационог и геомагнетног поља, коришћењем савремених рачунарских програма. Геолошка интерпретација резултата. Поступци детекције природних и вештачких објеката. Израда семинараског рада на задату тему.

Литература:

  1. Blakely, R., J., 1995: Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications. Cambridge University Press. (делови књиге су преведени)
  2. Naidu, P., S., Mathew, M., P., 1988: Analysis of Geophysical Potential Fields. Elsevier. (делови књиге су преведени)
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Семинари 40

Додатни услови оцењивања: -