Српски | English

Студијски истраживачки рад 2

О предмету

Студијски програм: Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад 2

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Циљ је примена стечених теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода за решавање конкретних проблема у оквиру израде Мастер рада.

Исход предмета: Исход је оспособљавање студената за укључивање у стручни и истраживачки рад, анализу и обраду резултата истраживања, а у циљу израде Мастер рада.

Садржај предмета:

Практична настава
Студијски истраживачки рад је непосредно у функцији израде Мастер рада. У складу са темом Мастер рада, студент врши истраживања, обрађује и интерпретира резултате и презентује је их у одговарајућој форми, уз сталне консултације са ментором.

Литература:

  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 6

Метода извођења наставе: Самосталан рад студента. Консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 50

Додатни услови оцењивања: -