Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Нумеричке методе

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Нумеричке методе

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ наставе је савладавање нумеричких метода, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета и примену стеченог знања у оквиру геофизичких истраживања.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања из нумеричких метода, као неопходне основе за рад у струци и научно-истраживачки рад.

Садржај предмета:

Теоријска настава
О алгоритмима. Рачунање с приближним бројевима. Приближно решавање алгебарских и трансецедентних једначина. Решавање система једначина. Интерполација. Средњеквадратна апроксмација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Нумеричко решавање диференцијалних једначина. Решавање парцијалних диференцијалних једначина методом коначних разлика.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:

  1. Миличић, М., Миличић, Н., Станков, Д., 2003: Елементи нумеричке анализе. РГФ. Београд.
  2. Симоновић, В., 1989: Нумеричке методе. Машински факултет. Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе су аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -