Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Геофизички мониторинг

О предмету

Студијски програм: Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геофизички мониторинг

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних искустава у вези примене и извођења геофизичког мониторинга, кроз издвајање свих поступака аквизиције који представљају вид геофизичког мониторинга, као и практично упознавање са специфичностима извођења мониторинга у домену појединачних геофизичких метода.

Исход предмета: Наставом се постиже основа за даља усавршавања у погледу извођења геофизичког мониторинга, као и овладавање основним техникама рада и обраде података и разумевање процеса директног и инверзног моделовања у домену времена.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке о техникама геофизичке аквизиције оријентисане на мониторинг, проблеми дискретизације података, дигитална обрада сигнала, континуални и секвенцијални мониторинг, алијасинг и проблеми реконструкције (регресије) праћене аналогне функције. Појам моделовања и интерпретације, примена података геофизичког мониторинга.

Практична настава
Рачунске вежбе из домена декомпозиције спектра, филтрирања, алијасинга и функције регресије. Практичне вежбе из домена геофизичког мониторинга и адекватне параметризације. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Вучковић Д.,2006: Геофизичко 3Д моделовање полупростора коришћењем априори података Докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -