Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Сеизмометрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Сеизмометрија

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи сеизмометрије

Циљ предмета: Циљ предмета је детаљно упознавање са поступцима аквизиције, обраде и моделовања у сеизмометријској методи и савладавање поступака формирања 2Д и 3Д модела.

Исход предмета: Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену одговарајућих математичких трансформација при обради и моделовању података сеизмометријске методе.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Случајни процеси. Анализа спектра. Векторска анализа. Анализа фазе. Дистрибуција грешке. Умањивање ефеката присуства шума. Припрема и обрада података код поступка директних таласа (прозрачивање), поступка рефрактованих таласа и поступка рефлектованих таласа. Формирање дводимензионих приказа. Миграција. Дводимензионо и тродимензионо моделовање. Интерпретација сеизмичког рефрактивног и рефлективног поступка. Моделовање и синтетички сеизмограм рефлективног поступка.

Практична настава
Статичке и динамичке корекције. Сабирање траса. Конволуција и филтрирање. Примена контролисаног појачања. Миграција. Упознавање са радом на терену. Рад у центру за обраду и интерпретацију.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Презентације преко рачунара, наменски филмови, решавање рачунских проблема, примена софтверских пакета. Вежбе прате предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -