Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Сеизмологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS), Геофизика (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Сеизмологија

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи сеизмологије

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање примењивих знања о природи сеизмогене активности, начинима њеног праћења, врстама база података којима се користи у сеизмологији и основама одређивања утицаја сеизмогене активности на грађевинске објекте.

Исход предмета: Наставом се постиже основа за даља усавршавања у погледу извођења мерења у домену геофизичких метода на начин који се примењује у сеизмологији, овладавање техником аквизије у домену сеизмологије, као и разумевање природе и степена ризика који настаје као резултат активности сеизмогених зона.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријске поставке о простирању сеизмоакустичних таласа, еластичне деформације и динамичко одређиванје модула еластичности, појава рефракције, рефлексије, дисперзије, појам магнитуде и дисипације енергије која настаје у хипоцентру, геометријско и аналитичко одређивање положаја хипоцентра и епицентра, сеизмолошки мониторинг, телесеизми, микротремори и смернице еурокода 8.

Практична настава
Рачунске вежбе из домена теорије простирања сеизмоакустичних таласа, еластичних деформација, геометријске параметризације сеизмогених зона, елементи еурокода 8. Експерименталне вежбе из домена аквизиције података, геометријске параметризације сеизмогених зона, сеизмолошког мониторинга и аквизиције података микротремора. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:

  1. Главатовић Б.,2002: Сеизмологија. Скрипта,Београд.
  2. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријске поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и одговарајуће прорачуне на школској табли, уз практичне демонстрације мерења актуелним мерним системима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Колоквијуми 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -