Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Магнетометрија и палеомагнетизам

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Магнетометрија и палеомагнетизам

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент овлада интерпретацијом аномалија магнетног поља Земље, као и теоријским поставкама палеомагнетизма.

Исход предмета: Исход је у практичној примени резултата истраживања магнетног поља Земље у оквиру различитих врста геолошких истраживања, као и у практичној примени палеомагнетизма код дефинисања геодинамачких процеса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Базе геомагнетских података. Геомагнетски премер. Обрада магнетометријских података (терестичких и аеромагнетских). Формирање ГРИД-а, Филтрирање. Декоругација. Обрада и интерпретација ТМИ. Ексцентричност геомагнетских аномалија (конвенционе и неконвенционе трансформације ТМИ). Визуелизација магнетометријских података. Дирекни и обрнут задатак. Квантитативна и квалитативана интерпретација магнетометријских података.Трансформације ТМИ независне од својства геомагнетског поља. Критеријуми избора изданка-профила за палеомагнетна испитивања. Мерења на терену. Компонентална анализа. Теренски тестови стабилности. Фишерова расподела. Одређивање вектора средње магнетизације. Магнетска својства стена и минерала. Анализа АМС. Примена палеомагнетских испитивања.

Практична настава
Вежбе су рачунске, уз коришћење програма и то како на математичким моделима, тако и на подацима добијеним са терена.

Литература:

  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 35
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -