Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:236
E-mail: ivana.vasiljevic@rgf.bg.ac.rs

Гравиметрија

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Гравиметрија

Предавачи: проф. др Ивана Васиљевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Основи гравиметрије

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање поступака, који се користе у гравиметрији, за решавање различитих проблема, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема, код којих се примењују гравиметријска истраживања, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теорија гравитационог поља. Сила привлачења. Потенцијал силе привлачења и његов физички смисао. Изводи потенцијал силе привлачења. Потенцилал привлачења сфере и сферног слоја. Гравитационо поље хомогене сфере. Гравитационо поље Земље. Земљина тежа и њен потенцијал. Једначина геоида. Земљина тежа на површи геоида. Нормална расподела гравитационог убрзања. Нормалне вредности других извода Земљине теже. Савремени поступци рачунања аномалија гравитационог убрзања. Врсте гравиметријских истраживања и типови аномалија гравитационог убрзања. Базе гравиметријских података. Анализа квалитета података и могућности њиховог коришћења за решавање специфичних проблема. Примена поступака моделериња и инверзије у гравиметрији. Области примене резултата гравиметријских истраживања. Моделирање и инверзије применом различитих функција расподеле густине. Интерпретација гравиметријских података. Гравиметријске аномалије на простору Србије. Изучавање грађе Земљине унутрашњости и Земљине коре на основу гравиметријских података. Теорија изостазије.

Практична настава
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Израда и интерпретација гравиметријских карата. Израда семинарског рада на задату тему.

Литература:

  1. Старчевић, М., 1991: Гравиметријске методе истраживања. Наука, Београд.
  2. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  3. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, итд.).

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. Кроз израду семинарског рада, студент савладава део градива.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 15
Колоквијуми 20
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -