Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12

Кабинет:237
E-mail: vesna.cvetkov@rgf.bg.ac.rs

Основи геомагнетизма

О предмету

Студијски програм: Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геомагнетизма

Предавачи: проф. др Весна Цветков

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је да студент научи основне појмове везане за магнетно поље Земље, да схвати основне карактеристике које утичу на живи и неживи свет, као и поступке које може да примени да би дошао до података који су значајни за дефинисање полупростора испод Земљине површи.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама које се баве геомагнетским истраживањима, као и добре основе за даље изучавање поступака везаних за обраду и интерпретацију прикупљених података

Садржај предмета:

Теоријска настава
Магнетно поље Земље (магнетосфера, јоносфера...). Планетарни динамо. Елементи Земљиног магнетног поља и геомагнетске координате. Анализа магнетног поља Земље: главно, нормално и аномалијско поље. Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел. Промене магнетног поља у времену (секуларнеи дневне варијације, пулзације и магнетне буре). Магнетска својства минерала и стена. Индукована и реманентна магнетизација. Феромагнетизам. Врсте реманентне магнетизације. Примена геомагнетских истраживања. Поступци (врсте) мерења у геомагнетизму. Картирање и лоцирање. Инструменти у геомагнетизму. Обрада података теренских мерења.

Практична настава
Одређивање елеменара геомагнетног поља. Геомагнетске координате. Рачунање нормалног поља (Гаусова хармонијска анализа и ИГРФ модел). Поступци отклањања нормалног поља из мерених података. Упознавање са магнетометром (градиометром) и мерење истим. Поступак корекција мерених података за дневну варијацију. Основни поступци обраде геомагнетских података (из базе података и изведених мерењја).Посета геомагнетској опсерваторији.

Литература:

  1. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
  2. Старчевић, М.,Ђорђевић, А., 1998: Основе геофизике II, Универзитет у Београду, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 25
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -