Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:238
E-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Основи сеизмометрије

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи сеизмометрије

Предавачи: доц. др Бранислав Сретеновић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основа сеизмометрије, од извођења мерења на терену до обраде сеизмометријских података. Разумевање базичне интерпретације и практичне примене резултата сеизмометријских истраживања за решавање различитих проблема.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за рад са опремемом за сеизмометријска истраживања, извођење мерења на терену и владање елементима обраде резултата мерења, као основе за даље усавршавање током образовања на вишим нивоима студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Простирање таласа у услојеној средини. Ходохроне преломљених и одбијених таласа за различите моделе полупростора – директно моделовање. Извори таласа у сеизмометрији. Одређивање оптималних параметара аквизиције. Инструменти и поступци везани за аквизицију података. Таласи сметње који настају при ширењу енергије од извора до пријемника. 2Д, 3Д и 4Д у сеизмометрији. Диспозитиви и примена (ДСС, ВСП...). Основе моделовања резултата сеизмометријских истраживања. Примена сеизмометријских истраживања за решавање геолошких и других проблема.

Практична настава
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема. Обрада сеизмометријских података. Приказивање резултата сеизмометријских испитивања.

Литература:

  1. Драгашевић, Т., 1983: Сеизмичка истраживања. Геофизчки институт, Београд.
  2. Слимак, Ш., 1996: Инжењерска геофизика. Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд.
  3. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -