Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Простирање таласа кроз еластичну средину

О предмету

Студијски програм: Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Простирање таласа кроз еластичну средину

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање основних поставки везаних за простирање таласа кроз еластичну средину.

Исход предмета: Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање проблема простирања таласа у геофизици, односно стицање теоријских основа неопходних за разумевање уско стручних предмета током даљег школовања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
У оквиру линеарне еластичности обрађене су основе за разматрање простирања П, СВ и СХ таласа у еластичним срединама. У оквиру простирања таласа одређене су компоненте вектора померања за П, СВ и СХ таласе и разматрано је њихово понашање при прелазу из једне хомогене средине у другу. Такође су обрађени површински Рејлијеви и Лавови таласи. Елементи теорије еластичности. 1-Д таласи у еластичним срединама. Таласи у хомогеним еластичним срединама. Рефлектовање и трансмитовање П и С таласа. Површински таласи.

Практична настава
Решавање рачунских задатака, теоријских и практичних проблема.

Литература:

  1. Шестак, И., 2013: Увод у простирање таласа у еластичним срединама, РГФ, Београд.
  2. Кузмановић, Д., 2003: Математичка физика, Рударско-геолошки факултет, Београд
  3. Pujol, J., 2003: Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology. Cambridge University Press.
  4. Stein, S., Wysession, M., 2003: An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structures, Blackwell Publishing
  5. Buforn, E., Pro, C. and Udias, A., 2012: Solved Problems in Geophysics, Cambridge University Press
  6. Bedford, S., Drumheller, D.S., 1994: Introduction to Elastic Wave Propagation, John Wiley&Sons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се аудиторне. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 30
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -