Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Основи сеизмологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IV семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Основи сеизмологије

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Математика 2, Физика 1, Енглески језик 2

Циљ предмета: Циљ предмета је стицање основних знања о потресима, начинима праћења сеизмичке активности, ефектима које на околну средину изазивају потреси и начинима третмана сеизмичког ризика.

Исход предмета: Наставом се постиже основа за разумевање мерења која се примењују у домену сеизмологије, сагледавање последица дејства земљотреса, као и правилна примена поступака у вези са сеизмичком активношћу.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште поставке о простирању сеизмоакустичних таласа, појава деформација и скале интензитета потреса. Увод у сеизмолошки мониторинг, телесеизми, микротремори и предвиђање сеизмичког догађаја.

Практична настава
Презентације из домена теорије простирања сеизмоакустичних таласа, еластичних деформација, геометријске параметризације сеизмогених зона. Самостални студентски пројекти везани за простирање еластичних таласа, сеизмолошког мониторинга и аквизиције података микротремора. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:

  1. Главатовић Б.,2002: Сеизмологија. Скрипта,Београд.
  2. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0

Метода извођења наставе: Опште поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и графичке моделе на рачунару и школској табли.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
Практична настава 20
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -