Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:259
E-mail: lidija.beko@rgf.bg.ac.rs

Енглески језик 3

О предмету

Студијски програм: Геофизика (III семестар -OAS)

Назив предмета: Енглески језик 3

Предавачи: проф. др Лидија Беко

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: -

Циљ предмета: Основни цињ предмета јесте да развије језичке способности студената, дефинисане прогармским минимумом.

Исход предмета: На часу енглеског језика студенти усвајају специфичне вештине писања и изражавања, активним увођењем терминологије научне струке.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Укључују увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара најчешће заступљених у језику ове струке на сложеним, лексички богатим текстовима.

Практична настава
Вежбе прате предавања и усмерене су на писмено и усмено савладавање појединих тематских целина.

Литература:

  1. Стојадиновић, З., 2005: Енглески језик за рударе и геологе. Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences, 2003, OUP, Oxford.
  3. Поповић, Љ., Мирић, В., 1990: Граматика енглеског језика. Завет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена примерима. Савладавање градива на вежбама и уз израду тестова и семинарских радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 40
Семинари 10

Додатни услови оцењивања: -