Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 2

О предмету

Студијски програм: Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Физика 2

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Циљ наставе Физике 2 да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.

Исход предмета: Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања из: Магнетских карактеристика материје (магнетски моменти електрона и атома, диамагнетици, парамагнетици, феромагнетици); Основа теорије Максвела за електромагнетско поље; Електромагнестских осцилација (осцилаторно коло, диференцијална једначина слободних пригушених електромагнетских осцилација, диференцијална једначина принудних електромагнетских осцилација, резонанса електромагнетских осцилација, наизменична струја); Електромагнетских таласа (спектар, диференцијалне једначине, енергија); Квантне природе зрачења (топлотно зрачење и његове карактеристике, зрачење апсолутно црног тела, Штефан-Болцманов закон, Винов закон, Планков закон зрачења, Фотоефекат, Камптонов ефекат); Борове теорије водониковог атома (Борови постулати, линијски спектар водониковог атома); Елемента квантне механике (таласно-корпускуларна својства материје, де Брољев талас, принцип неопредељености, таласна функција и њен статистички смисао,општи обик Шредингерове једначине за стационарна стања, кретање слободне честице, честица у потенцијалној јами, тунелски ефекат, линијски хармонијски осцилатор у квантној механици); Елемента савремене физике атома и молекула (водоников атом у квантној механици, спински квантни број, фермиони и бозони, Паулијев принцип, Мендељејев периодни систем елемената, рентгенски спектри, молекулски спектри, ласери); Елемената физике чврстога тела (зонска теорија, метали, полупроводници и проводници по зонској теорији, примесна проводност полупроводника, фотопроводност полупроводника, p-n спој, транзистори, контакти метал-полупроводник).

Практична настава
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.

Литература:

  1. Георгијевић В и остали 2005 Предавања из Физике (Београд:Технички факултети Универзитета у Београду)
  2. Милена Напијало 1998 Физика материјала (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)
  3. Стеван Ђениже 1998 Основе атомске и молекуларне физике (Београд: Физички факултет Универзитета у Београду)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне уз употребу PowerPoint презентације. Показне вежбе се изводе у лабораторији.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 20
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 15
Колоквијуми 15

Додатни услови оцењивања: -