Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Средине стварања магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (IX семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Средине стварања магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о основним карактеристикама геотектонских средина образовања магматских и метаморфних стена, старости и петрогенезе магматских и метаморфних формација Србије и суседних области.

Исход предмета: Оспособљавање за истраживање порекла и старости магматских и метаморфних провинција у Србији у оквиру пројеката и самосталну интерпретацију података о магматским и метаморфним комплексима, као и за формулисање геодинамичких хипотеза о њиховој генези. Способност за јасно изражавање и приказ стеченог знања и припремљеност за даље академско образовање на докторским студијама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у проучавање средина стварања магматских и метаморфних стена. Активне средине стварања стена: средњооекански гребени, субдукционе зоне, интраокеански и интраконтинентални простори и асоцијације магматских и метаморфних стена. Увод у геологију Балканског полуострва и приказ основних одлика магматских и метаморфних формација. Палеозојске и пре-палеозојске магматске и метаморфне формације. Мезозојске магматске и метаморфне формације. Кенозојске магматске и метаморфне формације.

Практична настава
Коришћење литературе о магматским и метаморфним формацијама. Појединачно постављање петрогенетскх и геодинамичких проблема реалних простора и групна дискусија о отвореним питањима и могућностима њихвог решавања. Самостална израда семинара и приказ семинарских радова. Дискусија о приказаним семинарским радовима.

Литература:

  1. 1. М.G. Best (2002): Igneous and metamorphic petrology, Blackwell Publishing, p. 756.
  2. 2. М. Wilson (1989): Igneous petrogenesis, London, Unwin Hyman, Boston Sydney Wellington.
  3. 3. B.J. Skinner, S.C. Porter (1995): The dynamic Earth, John Wiley and Sons, Inc.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -