Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12.30-14.30

Кабинет:728
E-mail: vladica.cvetkovic@rgf.bg.ac.rs

Научно истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (VIII семестар -DAS), Економска геологија (VIII семестар -DAS), Минералогија и кристалографија (VIII семестар -DAS), Палеонтологија (VIII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VIII семестар -DAS), Регионална геологија (VIII семестар -DAS), Геотехника (X семестар -DAS), Геофизика (X семестар -DAS)

Назив предмета: Научно истраживачки рад

Предавачи: проф. др Владица Цветковић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са научним начином мишљења и основним карактеристикама научноистраживачког рада уопште. Стицање одговарајућих знања и компетенција које су неопходне за успешно планирање и извођење научних и стручних истраживања, као и за квалитетан приказ добијених резултата.

Исход предмета: Очекивано је да студенти стекну теоријско знање о примени научног метода и практичне вештине потребне за извођење научног истраживања. Студенти ће бити оспособљени за: а) креирање предлога научноистраживачких пројеката у оквиру домаћих и међународних програма, б) планирање, координисање и непосредно извођење научних истраживања (самостално и као учесник истраживачког тима), и в) квалитетно обављање различитих видова вербалне и писане комуникације у научним истраживањима (писање научних радова, припрема усмених саопштења и постера за научне скупове, припрема за конкурс и интервју и друго). Очекује се да студенти кроз овај предмет развију осећај о потреби за континуирано учење и развој каријере током целог живота.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у научни начин мишљења. Дизајнирање научног истраживања: дефинисање проблема, припрема ресурса, прикупљање постојећих информација, формулисање радне хипотезе, план испитивања и одабир метода, добијање података, анализа и интерпретација, закључивање и презентација резултата. Увод у припрему предлога пројеката. Основе пројект менаџмента. Вештина писања научних радова и усмене презентације научних резултата. Најважнији аспекти научног усавршавања и континуираног развоја каријере.

Практична настава
Дискусија конкретних предлога пројекта и добијених рецензија (позитивних и негативних). Самостално дизајнирање предлога пројекта од стране групе студената, презентација и дискусија. Дискусија одабраним научним радовима. Рад на припреми усмене презентације, извођење и коментари. Припрема за интервју.

Литература:

  1. V. Booth (1985): Communicating in Science. Writing and Speaking. C. Univ. Press, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе: Power Point презентације и предавања еx cathedra. Самостално истраживање, постављање проблема и дискусија студената. Коришћње интернета, израда, приказ и дискусија о семинарским радовима. Симулација интервјуа (наставник-студент и студент-студент).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 0
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 0
Семинари 30

Додатни услови оцењивања: -