Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:729
E-mail: nebojsa.vasic@rgf.bg.ac.rs

Седиментологија Б

О предмету

Студијски програм: Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геотехника (V семестар -OAS), Геофизика (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Седиментологија Б

Предавачи: проф. др Небојша Васић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају текстурне карактеристике седиментних стена и депозиционе системе.

Исход предмета: Надоградња знања из седиментних стена са обимом примереним практичној примени у одговарајућем студијском програму.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на изучавање текстурних карактеристика седиментих стена (механичке, хемијске и органогене) и упознавање са савременим класификацијама седиментих стена посебно кластита и карбоната. Изучавају се и депозициони системи у којима се стварају седиментне стене (континентални, прелазни и марински), литофацијалне карте, седиментолошки модели басена и израда литолошких стубова.

Практична настава
У вежбањима је стављен акценат на изучавање текстура преко одговарајућих генетских збирки стена, на практичну израду литолошких и литостратиграфских стубова и литофацијалних карата.

Литература:

  1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
  2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
  3. Димитријевић М. И Димитријевић М., 1989: Депозициони системи кластита. ИГИ, Загреб.458. Загреб.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама текстура које се изчавају и задацима који се односе на израду литолошких стубова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 30
Семинари 15

Додатни услови оцењивања: -