Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Рударски истражни радови

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Рударски истражни радови

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања о основним принципима и методама израде рударских истажних радова, који су значајни код истраживања лежишта минералних сировина.

Исход предмета: Овладавање основним појмовима, принципима и методама израде рударских истажних радова од значаја за истраживања лежишта минералних сировина.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Задатак и значај рударских истражних радова. Површински и подземни истражни радови. Радна средина, особина и класификација. Погонска енергија. Поступци израде бушотина. Ударно-заокретно бушење. Ротационо бушење. Основне дефиниције експлозива и поделе. Системи иницирања. Теорије детонације. Прорачун параметра минирања. Радови на утовару. Технологија израде хоризонталних јамских просторија. Технологија израде вертикалних јамских просторија. Технологија израде косих јамских просторија. Технологија израде јамских комара.

Практична настава
На вежбама се студенти упознају са рударским и геолошким симболима, опремом за израду минских бушотина, прорачунима основних утицајних чинилаца на брзину бушења и средствима за минирање. Део вежби из области минирања изводи се на факултетском руднику на Авали.

Литература:

  1. Трајковић С., Лутовац С., 2003: Рударски истражни радови, РГФ Београд.
  2. Коблишка М.А, 1973: Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд
  3. Трајковић С., Лутовац С., Токалић Р., Стојановић Л., 2010: Основи рударства, УБ РГФ Београд
  4. Остали извори: интернет-сајтови произвођача опреме, сајтови који се баве рударском проблематиком

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, презентације, филмови, самосталне презентације студената, семинарски радови, лабораторијске вежбе, рачунске вежбе, вежбе на факултетском руднику.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Писмени испит 20
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20
Семинари 20

Додатни услови оцењивања: -