Српски | English

Основи гемологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Основи гемологије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са основним аспектима гемологије.

Исход предмета: Савладавањем градиваиз предмета студент је оспособљен да решава проблеме у вези са јувелирним камењем, а стиче и основу за даље студирање односно продубљивање градива.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у гемологију.Механичке особине јувелирног камења.Физичке особине јувелирног камења. Основне форме брушења јувелирног камења.Методе проучавања јувелирног камења.Основе лапидархих техника.Основе процене јувелирног камења.Основне карактеристике дијаманта као јувелирног камена.Обојено јувелирно камење (варијетети корунда, варијетети берила)Симуланти природног јувелирног камења.Вештачко добијање јувелирног камења.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:

  1. Солодова П., Андреенко А., Гранадшикова Д., (1985): Определение ювелирних камней, Мир, Москва.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације по методским јединицама. Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 10
Семинари 45

Додатни услови оцењивања: -