Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Геонаслеђе и геотуризам

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Палеонтологија (VI семестар -OAS), Регионална геологија (VI семестар -OAS), Геофизика (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геонаслеђе и геотуризам

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање општих знања о значају геонаслеђа и оспособљавање кадрова за професионално бављењем пословима геонаслеђа

Исход предмета: Након савладаног курса, студент треба да се упозна са општим појмовима о геонаслеђу у Србији, вредновању објеката области привреде, културе и науке.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам и значај геонаслеђа, историјски развој идеје геолошког наслеђа у Европи и Србији. Однос геодиверзитета и геонаслеђа. Критеријуми и опште прихваћени стандарди у дефинисању и издвајању објеката геонаслеђа. Методологија истраживања објеката, критеријуми вредновања геолошког наслеђа код нас и у свету. Интерпретација објеката геолошког наслеђа у геолошким картама и тумачима и пројектним документацијама. Гонаслеђе као културна баштина. Геонаслеђе и туриза., Концепт геолошког наслеђа у Србији, правни аспект и законски оквири. Заштита објеката геолошког наслеђа.

Практична настава
Упознавање са са многим важним објектима и локалитетима од посебног значаја.

Литература:

  1. Wimbledon W. A. P., BentonM.J., Bevins. R.E., Bleck G.P., Bridgland D.R., Cleal C.J., Cooper R.G., May V.J., 1995:The development of a methodology for the selection of British sites for conservation. Part 1. Modern Geol., 20, p. 159-202.
  2. ProGeo (Wimbledon W. Et al) 1998: A first attempt at a geosites framework for Europe- na IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity, Geologica Balkanica 28, 3-4, Special issue «Geologica heritage of Europe», BAN, p
  3. Nojković c, Mijović D., 1998; Zaštita geonasleđa u Srbiji- nekad i sad. Zaštita prirode, 50. Zavpod za zaštitu prirode Srbije, 439-442.
  4. Амиџић Л., (група аутора), 2011: Заштићена природна добра Србије, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.стр. 278, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Усмено и графичко приказивање и видеопрезентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
Практична настава 5
Колоквијуми 25
Семинари 25

Додатни услови оцењивања: -