Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Палеогеографија

О предмету

Студијски програм: Палеонтологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Регионална геологија (VI семестар -OAS), Геофизика (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Палеогеографија

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са физичко-географским приликама током геолошке историје Земље, узроком њиховог појављивања и последицама које су оставиле за собом.

Исход предмета: Схватање палеогеографског развоја наше планете од тзв. „космичке фазе“ до савременог периода и могућности предвиђања даљег развића ових процеса.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Развој палеогеографије. Елементи предела (копно, море, прелазне области). Значај тектонских покрета у палеогеографији. Формирање атмосфере, хидросфере, биосфере и њихова еволуција кроз геолошку историју Земље. Палеоклиматологија и еволуција климе кроз геолошку историју. Појаве и узроци заглечеравања у геолошкој прошлости Земље. Различити типови палеогеографских карата.

Практична настава
Видео пројекције научних серијала значајних са гледишта палеогеографије. Демонстрација атласа палеогеографских карата. Основни принципи израде палеогеографске карте. Израда самосталног рада где се детаљно разрађују палеогеографске карактеристике одређене области током неке периоде.

Литература:

  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 1-316, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д., 2001: Палеогеографске карактеристике прелесних квартарних наслага Београда и ближе околине.-Весник, 51, 1-12, Београд.
  3. НЕНАДИЋ Д., 2002: Палеогеографске карактеристике Београда и ближе околине током млађег квартара.- Весник 52, 5-19, Београд.
  4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-268, Београд.
  5. STANLEY M. STEVEN, 1992: Exploring Earth and Life through Time.- W.H. Freeman and Company, 1-538, New York.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -