Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија фосилних горива

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија фосилних горива

Предавачи: проф. др Александар Костић, проф. др Драгана Животић, проф. др Јелена Миливојевић, мастер Николета Алексић, Бојана Џинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са генезом, карактеристикама и дистрибуцијом фосилних горива у седиментним басенима, посебно нафте, гаса, уљних шејлова и угљева.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из домена геологије фосилних горива. Стицање неопходних знања за даље усавршавање у области геологије лежишта нафте, гаса, уљних шејлова и угља.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Подела, карактеристике и значај фосилних горива: нафта, гас, уљни шејлови, нафтни пескови, угљеви. Хемијске и физичке особине фосилних горива. Генеза фосилних горива. Седиметни басени, средине седиментације и акумулацијa органске супстанце. Процеси трансформације органске супстанце. Kонтролни фактори дистрибуције фосилних горива у литосфери. Основи геологије уљних шејлова и нафтних пескова. Основи геологије нафте. Основи геологије угља. Ресурси и резерве фосилних горива у свету и код нас.

Практична настава
Анализа макроскопских и микроскопских карактеристика различитих фосилних горива: нафта, резервоар и матичне стене за нафту и гас, уљни шејлови, нафтни пескови, угљеви. Реконструкција конседиментационе историје.

Литература:

  1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
  2. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
  3. Николић, П. и Димитријевић, Д., 1990: Угаљ Југославије. Проналазаштво, Београд, 462 стр.
  4. Thomas L., 2002: Coal geology. -John Wiley & Sons Ltd, San Francisco, CA, 384 pp.
  5. Група аутора, 1975: Геологија Србије – каустобиолити (књига VII), РГФ, Београд.338 стр.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -