Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Палеонтологија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Регионална геологија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Тектоника

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са тектоником плоча: изворима сила и механизмима који контролишу мобилност литосферних плоча, процесима у граничним и интралитосферним доменима и еволуцијом литосфере током времена.

Исход предмета: Стицање теоријских знања потребних за разумевање глобалних тектонских процеса са аспекта тектонике плоча.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, унутрашња грађа Земље, тектонски покрети, тектоника литосферних плоча, тектонски процеси у домену дивергентних граница плоча, тектонски процеси у домену конвергентних граница плоча, тектонски режим трансформних граница плоча, платформе, главне фазе развоја литосфере.

Практична настава
Показни и практични проблеми геометрије и кинематике литосферних плоча, самостални семинарски радови по изабраним темама, дискусија о вези глобалних тектонских процеса и геолошкој еволуцији Алпско-Хималајског орогена.

Литература:

  1. Маровић, М., 2005. Геотектоника, РГФ – ауторизована скрипта, Београд.
  2. Димитријевић, М.Д., 2000. Основи геотектонике. ДИТ НИС, Нови Сад
  3. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 20

Додатни услови оцењивања: -