Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 14-15

Кабинет:253
E-mail: petar.dokmanovic@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS), Геотехника (VI семестар -OAS), Геофизика (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска хидрогеологија

Предавачи: проф. др Петар Докмановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Претходно положен испит из предмета Основи хидрогеологије

Циљ предмета: Стицање основних знања о примени хидрогеолошких истраживања у решавању практичних проблема везаних за подземне воде као ресурс или лимитирајући фактор у коришћењу простора у бројним областима људске делатности. Упознавање са мултидисциплинарним аспектима истраживања, заштитеи коришћења подземних вода, као интегралног дела геолошке и животнесредине ...

Исход предмета: Овладавање основним знањима везаним за практични значај подземних вода и примену хидрогеолошких истраживања и инжењеринга у различитим варијантама коришћења простора. Спознаја мултидисциплинарних аспеката примењене хидрогеологије и њене повезаности са сродним дисциплинама.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Карактеристике хидрогеологије као природњачко-инжењерске науке, и специфичности подземних вода као природног ресурса или лимитирајућег фактора за обављање различитих људских делатности. Основни принципи и методе хидрогеолошких истраживања. Примена хидрогеолошких истраживања у решавању проблема из различитих области људске делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса, изградња хидротехничких и других објеката, специфичности геоинжињеринга у карсту, одводњавање лежишта минералних сировина, мелиорације земљишта. Битни појмови из домена хидрогеолошких карата, хидродинамичког моделирања, заштите подземних вода и просторног планирања.

Практична настава
Вежбе прате предавања.

Литература:

  1. П.Докмановић (2010) "Инжењерска хидрогеологија", основни уџбеник РГФ-а

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 40

Додатни услови оцењивања: -