Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-13; четвртак 10-13

Кабинет:270
E-mail: dragana.zivotic@rgf.bg.ac.rs

Геологија угља

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (VII семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија угља

Предавачи: проф. др Драгана Животић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Положен испит из Геологије фосилних горива на Основним академским студијама

Циљ предмета: Стицање знања о основним компонентама угљева, начина њиховог стварања и појављивања у природи, као и могућностима њиховог рационалног коришћења.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима и вештинама из домена геологије угљева. Стицање потребног знања за даље успешно савладавање проблематике истраживања и геолошко-економске оцене лежишта угљева.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Порекло органских компоненти угљева. Хемијски састав исходишне органске материје. Разлагање органских компоненти биљака и њихова трансформација. Хемијске, физичке и петрографске промене током процеса карбонификације. Основне компоненте угљева. Минералне примесе у угљу. Основне особине угљева. Процеси формирања угљоносних фација слојева и формација. Цикличност грађе угљоносних формација. Угљени слој, угљене фације и формације. Класификација угљоносних басена и лежишта угљева и њихове карактеристике. Приказ угљоносних басена и лежишта у свету и код нас. Могућности коришћења угљева. Прикупљање и обрада података истраживања и анализе. Коришћење угља. Утицај сагоревања угља на загађење човекове околине.

Практична настава
У оквиру вежби врши ће се упознавање са збирком узорака, као и идентификација макроскопских и микроскопсих састојака угљева. Предвиђена је обрадa и систематизација података истраживања и израда извештаја.

Литература:

  1. Taylor G.H., Teichmüller M., Davis A., Diessel C.F.K., Littke R., Robert P., 1998: Organic Petrology. Gebrüder Borntraeger-Berlin-Stuttgart. 704 p
  2. Thomas L., 1992: Handbook of practical coal geology. Chichester, John Wiley & Sons, 338 p.
  3. Thomas L., 2002: Coal geology. San Francisco, CA, John Wiley & Sons, Ltd, 384 p.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 30
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -