Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:218
E-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Формациона геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS), Економска геологија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (IX семестар -DAS), Петрологија и геохемија (IX семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Формациона геологија

Предавачи: проф. др Љупко Рундић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Циљ курса је упознавање са основним геолошким формацијама, критеријумима и начином издвајања, јединицама више и ниже категорије.

Исход предмета: Способност да студенти препознају поједине карактеристичне формације, као и да у оквиру геолошких истраживања издвоје поједине формације или њене чланове.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у формациону геологију; дефиниција и задаци; основни принципи, Основне геолошке формације које се издвајају. Јединице више и ниже категорије. Начин обележавања. Специфичне литостратиграфске, тектонске и палеогеографске особине. Издвајање формација у Европи и свету. Издвајање формација код нас

Практична настава
Вежбе су предвиђене тако да студент кроз различите задатке израдом карата, профила и стубова на карћим теренима има могућност симулације практичног рада и тиме активно овладава градивом.

Литература:

  1. Ћирић Б., 1996: Геологија Србије- грађа и развој земљине коре- Геокарта, 273 стр., Београд
  2. Димитријевић М.Д., 1995: Геологија Југославије.: Геоинститут и БАРЕКС, Београд, 205 стр. Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Настава се изводи у виду усмених (видео) презентација као и појединим предавањима која се одвијају на локалитетима везаним за одабрана поглавља

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 15
Практична настава 15
Колоквијуми 30

Додатни услови оцењивања: -