Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14

Кабинет:215
E-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Геологија квартара

О предмету

Студијски програм: Минералогија и кристалографија (VII семестар -DAS), Палеонтологија (VII семестар -DAS), Петрологија и геохемија (VII семестар -DAS), Регионална геологија (IX семестар -DAS), Геофизика (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геологија квартара

Предавачи: проф. др Драженко Ненадић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, распрострањењем ових наслага у свету, а посебно на подручју Србије.

Исход предмета: Могућност стратиграфских и палеонтолошких дефинисања, рашчлањавања и корелисања ових наслага, могућности градње на квартарним творевинама и њихов значај у функцији корисне минералне сировине.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште особине квартара. Развој квартаролошке мисли, реверзије магнетог поља, привредни и научни значај квартарне периоде. Палеонтолошка обележја квартарне периоде. Методе истраживања у геологији квартара. Типови квартарних наслага. Преглед регионалне геологије квартара. Квартар Србије и околних простора.

Практична настава
Приказивање слајдова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената. Видео пројекција научно-популарних серијала везаних за квартарну периоду. Приказивање конкретног литолошког материјала добијеног на основу плитког сондажног бушења. Литолошка и палеонтолошка обрада и проучавање добијеног материјала макроскопским и микроскопским (стереоскопски бинокулар) методама. Обилазак лабораторије и палеонтолошке збирке из квартарне периоде. Израда самосталног семинарског рада где се детаљно обрађује одређена тема везана за геологију квартара. Теренске: обилазак алувијалних равни и лесних профила на подручју Београда, по могућству обилазак бушотина чија је израда у току (картирање и стратиграфско рашчлањавање седимената у бушотинама са посебним освртом на квартарне творевине).

Литература:

  1. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 1-215, Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2011: Практикум из Геологијe квартара, - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-39, Београд.
  3. КНЕЖЕВИЋ С., НЕНАДИЋ Д. И СТЕЈИЋ П., 1998: Прелесни квартарни и плиоценски седименти Земуна и Новог Београда.- Геол. анал. Бал пол., 62, 57-73, Београд.
  4. НЕНАДИЋ Д., 2000: Стратиграфске карактеристике лесних наслага Београда и ближе околине.- Весник, 50, 51-74, Београд.
  5. НЕНАДИЋ Д. И КНЕЖЕВИЋ С., 1999: Прелесни плеистоцен Београдског рта ван приобаља Дунава и Саве.- Весник (геологија, хидрогеологија и инжењерска геологија), 49, 57-87, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u. По потреби се ангажују предавања експерта за поједине области у оквиру истраживања квартарних наслага.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
Практична настава 10
Колоквијуми 20

Додатни услови оцењивања: -