Српски | English

Израда докторске дисертације (ХГ)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације (ХГ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: Одслушани курсеви прве и друге године године

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже успех у финализацији и завршном интерпретирању резултата истраживања

Исход предмета: Израда докторске дисертације чијом пријавом кандидат стиче право за одбрану докторске дисертације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Завршном обрадом и израдом докторске дисертације кандидат финално показује свеобухватна знања која је стекао током докторских студија. На основу добијених резултата истраживања врши анализу, интерпретацију и изводи закључне коментаре о научним сазнањима до којих је дошао. Након завршетка обраде и финализације дисертација се пријављује, оцењује и брани пред комисијом по поцедури предвиђеној Правилником о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Рударско-геолошког факултета у Београду и процедури рада Већа научних области БУ.

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.
  3. Друга специјализована лит. у зависности од одабране теме Др дисертације.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -