Српски | English

Одбрана докторске дисертације (ХГ)

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Одбрана докторске дисертације (ХГ)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Одслушани курсеви све три године

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже успех у финализацији и завршном интерпретирању резултата истраживања

Исход предмета: Одбрана докторске дисертације чијом одбраном кандидат стиче звање доктора наука на Рударско-геолошком факултету у Београду

Садржај предмета:

Практична настава
Усмена презентација резултата до којих је кандидат дошао током израде докторске дисертације и одговори на постављена питања чланова Комисије за одбрану докторске дисертације

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -