Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет:242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Студијски истраживачки рад 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад 2

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић, проф. др Зоран Стевановић, проф. др Оливера Крунић, проф. др Петар Докмановић, проф. др Душан Поломчић, проф. др Весна Ристић - Вакањац, проф. др Игор Јемцов, проф. др Дејан Миленић, доц. др Драгољуб Бајић, Владан Живановић, др Бојан Хајдин, доц. др Саша Милановић, Ана Врањеш, доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже да је оспособљен за самостални истраживачки рад

Исход предмета: Оспособљеност за самостални истраживачки рад

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Истраживачка студија мора бити резултат самосталног истраживачког рада кандидата усаглашена са темом по којој је израђен Пројекат у дванаестом семестру. У студији се обрађују одређени, специфични аспекти у оквиру тематике докторске дисертације у којима кандат доказује да је овладао стручном и научном материјом и дао оригинална решења истраживачког процеса

Литература:

  1. Stevanović, Z., 1993: „Uvod u naučnoistraživački rad“, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Filipović M., 1980. : „Metodika hidrogeoloških istraživanja“, Naučna knjiga , Beograd.
  8. Kresic N, 2006: Hydrogeology and groundwater modelling, CRC, Frencis and Taylor

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава, кабинетски рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -