Српски | English

Рад са СЦИ листе

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Рад са СЦИ листе

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: Oдслушани курсеви прве године, одбрањен Пројекат докторске дисертације

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже да је стекао одговарајуће искуство у писању и публиковању резултата истраживања на високом научном нивоу који обезбеђује објављивање у водећим научним часописима СЦИ листе

Исход предмета: Овладавање методологијом и искуственим сазнањима самосталног научно-истраживачког рада који резултира израдом научног рада високог нивоа

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Рад је самостални и везан за тему докторске дисертације. У случају коауторства кандидат мора бити први аутор. Рад се рецензира од стране предметних наставника са докорских студија и мора бити објављен у једном од водећих интернационалних часописа са СЦИ листе, или мора бити обезбеђена потврда о прихватању рада за штампу од стране уредништва часописа

Литература:

  1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Mook W., 2006. : „Introduction to isotope hydrologu“, Taylor & Francis, London.
  3. Appelo C.A.J., Postma D., 2005.: „Geochemistry, groundwater and pollution “, A.A. Balkema Publishers, Leiden .
  4. Mazor E. , 1991.: “Applied chemical and isotopic groundwater hydrology“, Open University Press, Buckingham.
  5. Mook W., 2000. : “Environmental isotopes in the hydrological cycle“, UNESCO, International Atomic Energy Agency, Paris.
  6. Montgomery C.W., 1997: Fifth edition Environmental Geology, WCB McGraw-Hill.
  7. Филиповић М., 1980. : „Методика хидрогеолошких истраживања“, Научна књига , Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
Усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -